Over de waterschappen

De Partij voor de Dieren staat voor een veilige plek om te wonen met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Visveilige gemalen, schoner water (minder fosfaat en bestrijdingsmiddelen), een einde aan de wrede en geldverslindende muskusrattenjacht en een stop op vermaak met dieren zoals hengelen, zijn een aantal van onze speerpunten. Kortom, veel meer aandacht voor duurzaam water- en natuurbeheer!

U vindt het waterschapsprogramma hier.

Waterschapsbestuurders
De Partij voor de Dieren is in acht waterschappen vertegenwoordigd met 15 leden in het algemeen bestuur. Meer informatie over onze waterschapsbestuurders vindt u onder 'Waterschappen' in de groene navigatiebalk.

Geschiedenis
De waterschappen zijn al eeuwen oud en maken net als de Provincies en Gemeenten deel uit van de Nederlandse overheid. De positie van de waterschappen is ook verankerd in de Grondwet.
Waterschappen ontstonden omdat ‘het water’ een grote rol speelde in het dagelijks leven van de mensen in het gebied dat wij tegenwoordig Nederland noemen. Om land te creëren om op te wonen en te werken moest het water wijken. Hiervoor werden dijken aangelegd en sloten en kanalen gegraven. De mensen die zich hiermee bezig hielden vormden samenwerkingsverbanden en bliezen hiermee de waterschappen leven in. Onze huidige waterschappen zijn na vele veranderingen en samenvoegingen van gebieden hier de uitkomsten van.

Taken en belang
Het takenpakket van de waterschappen is toe te spitsen op drie kerntaken: waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. Op deze kerntaken heeft de Partij voor de Dieren een eigen visie.

Waterkering
Met waterkering wordt bedoeld het droog houden van het land door middel van dijken, duinen en kaden. Vanwege het grote belang van een goede waterkering worden andere belangen echter uit het oog verloren.
Als voorbeeld kunnen we de muskusrat noemen. Dit dier graaft zijn holen en gangen in dijken en verzwakt daarmee de dijk. Muskusratten worden dan ook massaal gevangen en gedood, want minder dieren betekent minder schade. Of niet? Echt goed onderzoek is hier nog niet naar gedaan en de vangstmethode (doodsoorzaak is meestal verdrinking) is zeer dieronvriendelijk.

De Partij voor de Dieren is uiteraard een groot voorstander van een veilige waterkering maar wil graag nut en noodzaak van allerhande maatregelen afwegen, alternatieven laten onderzoeken en ook hier de dieren mee laten tellen!

Waterpeil
Het regelen van het waterpeil in vaarten, grachten en sloten valt onder waterbeheer. Door middel van gemalen kan water weg worden gepompt. Bij de vaststelling van het waterpeil zijn er verschillende, soms conflicterende, belangen. Wat goed is voor de natuur is niet altijd prettig voor bijvoorbeeld agrariërs. De Partij voor de Dieren wil de belangen van dieren, natuur en milieu in deze afweging een grotere stem geven, omdat de invloed van de industriële en agrarische sector erg groot en niet altijd positief is geweest. Ook hier willen we echter graag samenwerken en laten zien dat een goed natuurbeheer samen kan gaan met goed boeren!

Waterkwaliteit
Omdat je het meeste er niet van ziet zou je gemakkelijk kunnen vergeten hoeveel leven zich in het water en op de oevers bevindt, of althans zou horen te bevinden. Dit is mede afhankelijk van de waterkwaliteit. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid de kwaliteit van het water te bewaken. Een goede verwerking van rioolwater en toezicht op de lozingen van afvalwater van bedrijven horen daarbij. Alleen als het water schoon blijft en de oevers diervriendelijk, kunnen vissen en andere in en om het water levende dieren zich in stand houden. Daar gaat de Partij voor de Dieren zich hard voor maken!

Meer informatie
Wilt u meer en uitgebreidere informatie over de taken van het waterschap, kijk dan op de volgende websites: